De specialist gestructureerde coöperatieve leerstrategieën

Coöperatief Leren – de Kagan aanpak

Dr. Spencer Kagan is de bezieler van het coöperatief leren en de Kagan didactische structuren.

Dr. Spencer Kagan was hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Californië en voerde grootschalige onderzoeken uit naar coöperatief leren.

Op basis van deze positieve wetenschappelijke resultaten ontwikkelde hij samen met zijn echtgenote, Laurie Kagan, 250 coöperatieve didactische structuren.

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende, positieve leerresultaten, door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

Vele andere benaderingen ten aanzien van coöperatief leren, zelfontplooiing, meervoudige intelligentie en redeneren op een hoger niveau komen neer op bijkomende lespakketten of aparte programma’s, waardoor de implementatie ervan geen stand houdt.

Kagan structuren worden niet aangeboden in aparte lessen, maar het zijn instrumenten die in bestaande methodes toegepast kunnen worden. Ze leggen geen bijkomende last op de schouders van leerkrachten, maar vergemakkelijken juist hun taak als lesgever.

Kagan structuren zijn dus geen nieuwe onderwijsmethode, maar ze bieden een manier aan om elk onderwijsprogramma op een efficiëntere manier te brengen. Ze zorgen voor een blijvende positieve wending in het leven van zowel de leerlingen als de leerkrachten.

Cooperatieve Leerstrategieën – algemene sessie

De Kagan coöperatieve structuren kunnen ingezet worden op alle niveaus en in alle vakken. Professor Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas. Uniek bij en de sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe.  Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en een Simultane actie.

Leerlingen leren samenwerken in heterogene groepen. Ze discussiëren samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. De didactische structuren die hiervoor gebruikt worden, spreken de 8 verschillende intelligenties aan. Met coöperatief leren doet men ook beroep op de verwerking van de kennis en informatie, de sociale- , de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.

Tijdens deze workshop/studiedag maken de leerkrachten kennis met de Coöperatieve Leerstructuren en ervaren een aantal structuren met het daaraan gekoppeld klasmanagement.

Tijdens een vragen-moment wordt er ingegaan op de concrete klassituatie

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in de basisprincipes Coöperatieve Leerstructuren Inzicht verwerven over hoe je via de coöperatieve structuren taal-, sociaal- en talentbevorderend kan werken
 • Inzicht verwerven over het coöperatief (klas)management.
 • Ervaren van een aantal didactische structuren.
 • De transfer naar de eigen klaspraktijk maken.

Coöperatieve Leerstrategieën in de kleuterschool

Aanbod specifiek voor het kleuteronderwijs. Ook bij kleuters kan je deze structuren inzetten. Ze bevorderen het interactief leren, sociale -en communicatievaardigheden.

We hebben reeds enkele mooie voorbeelden uit de kleuterklas. Tijdens deze workshop geniet je van enkele filmpjes uit de kleuterklas, krijg je zicht op het concept en ervaar je enkele structuren die inzetbaar zijn in de kleuterklas.

Doelstellingen

·  Je krijgt inzicht in de werking van de Coöperatieve Kagan Structuren.

·  Je leert en ervaart enkele Kagan Structuren en krijgt transfer naar de klaspraktijk in het kleuteronderwijs.

·  Je krijgt inzicht in hoe enkele structuren ingezet kunnen worden tijdens klassikale momenten en het werken in tweetallen en viertallen tijdens begeleid hoekenwerk of extra stimulerende taken.

Coöperatief Vergaderen

Vergaderingen leiden op een degelijke, interactieve, zinvolle en aangename manier is niet simpel!  Daarbij de actieve inbreng van alle teamleden krijgen, is het voor velen een utopie.

Coöperatief vergaderen impliceert het toepassen van structuren om effectiever, efficiënter, met meer rendement en gericht op professionele ontwikkeling.

Coöperatief vergaderen geeft de kans om besluitvorming zo te organiseren dat dit gestructureerd en stapsgewijs georganiseerd wordt waardoor:

° iedereen betrokken wordt;
° iedereen z’n inbreng en mening heeft;
° er een degelijk draagvlak is;
° het best mogelijke besluit kan worden genomen;
° iedereen loyaal is aan het genomen besluit.

Tijdens deze workshop maak je kennis met de principes van coöperatief vergaderen, bekijken we wanneer je deze vorm toepast (en ook wanneer beter niet), we doorlopen de fasen van besluitvorming en hoe ze te organiseren, je leert enkele structuren kennen om per 2, per 4 of met het hele team te werken.

Dit alles is na de workshop dadelijk toepasbaar.

Doelstellingen

 • Kennismaking met Kagan coöperatieve structuren om zelf coöperatieve vergaderingen te organiseren
 • Ervaren van coöperatieve structuren
 • Bekijken hoe je een structuur kiest afhankelijk van je vergaderdoel
 • Dit alles met het doel je vergaderingen doorleefd te maken én te zorgen dat genomen beslissingen écht gedragen worden

 

Coöperatieve Leerstrategieën specifiek voor het vak wiskunde

De Kagan coöperatieve structuren kunnen ingezet worden op alle niveaus en in alle vakken. Deze workshop richt zich vooral naar leerkrachten wiskunde.

Professor Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het coöperatief leren te kunnen toepassen in de klas. Uniek bij en de sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe.  Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en een Simultane actie.

Leerlingen leren samenwerken in heterogene groepen. Ze discussiëren samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. De didactische structuren die hiervoor gebruikt worden, spreken de 8 verschillende intelligenties aan. Met coöperatief leren doet men ook beroep op de verwerking van de kennis en informatie, de sociale- , de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.

Tijdens deze workshop/studiedag maken de leerkrachten kennis met de Coöperatieve Leerstructuren die gemakkelijk inzetbaar zijn binnen het vak wiskunde. Je ervaart een aantal structuren met het daaraan gekoppeld klasmanagement.

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in de basisprincipes Coöperatieve Leerstructuren
 • Inzicht verwerven over hoe je binnen het vak wiskunde coöperatieve structuren kan inzetten.
 • Inzicht verwerven over het coöperatief (klas)management.
 • Ervaren van een aantal didactische structuren.
 • De transfer naar de eigen klaspraktijk maken.

Introductiesessie voor ouders

Wil je of heb je reeds de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën in jouw school geïmplementeerd en wil je daarbij de ouders betrekken?

Wil je de ouders zelf laten ontdekken en ervaren hoe hun zoon/dochter actief betrokken wordt bij de les, werkt aan zijn/haar sociale – en communicatieve vaardigheden om zo zijn/haar leerwinst te verhogen?

Geef hen dan de kans om dit schooljaar als ouder een initiërende sessie rond Coöperatieve Leerstrategieën te volgen en laat hen kennis maken met verschillende Kagan structuren.

Betrek hen op deze manier bij het leerproces van hun kind in Kagan Coöperatieve Leerstrategieën.

KaganBelgium biedt de mogelijkheid om op scholen of binnen scholengemeenschappen workshops te organiseren tijdens pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen of informatiesessies.

De workshops worden steeds gegeven door trainers met een Kagan licentie.

Tijdens deze workshop/studiedag maken de leerkrachten kennis met het coöperatief leren en ervaren ze een aantal structuren met het daaraan gekoppeld klasmanagement.

Wat mag je verwachten?

 • Inzicht verwerven in de basisprincipes van het Coöperatief leren.
 • Inzicht verwerven in het coöperatief (klas)management.
 • Ervaren van een aantal Kagan structuren.
 • De transfer naar de eigen klaspraktijk maken.

De opleiding kan op verschillende manieren aangeboden worden:

 • Studiedagen of andere momenten, voormiddag, namiddag, na de uren, in vakgroepen,….
 • op één dag (6 uur);
 • of in tweemaal één dagdeel (3uur). Bv Dag 1 kan in: Dag 1 voormiddag – en op een later moment – Dag 1 namiddag – gegeven worden.
 • Dag 1 namiddag kan op een PV in 2 uur gegeven worden. De leerkrachten leren dan hoe de teams samengesteld worden en krijgen ze er nog een structuur erbij.
 • We geven ook infosessies van 1 tot 2 uur waarin leerkrachten kennismaken met het Kagan coöperatief leren.

Mogelijke workshops:

 • Coöperatief leren in de basisschool (materiaal voor 5 dagen)
 • Coöperatief leren in de kleuterschool (materiaal voor 3 dagen)
 • Coöperatief leren in de lagere school (materiaal voor 5 dagen)
 • Coöperatief leren in het secundair onderwijs (algemene sessie en voor alle niveaus)
 • Coöperatief leren in het secundair onderwijs (vakspecifiek: wiskunde en wetenschappen)
 • Coöperatief vergaderen
 • Introductiesessie voor ouders

Trajecten Kagan Coöperatief Leren

KaganBelgium biedt de mogelijkheid, om onder begeleiding, een traject op te zetten in je eigen school. Het KaganBelgium team zal samen met de school een traject uitstippelen dat tegemoet komt aan de specifieke noden en doelen van de school.

Gebruik makend van de Kagan structuren zal KaganBelgium de leerkrachten in het team versterken om zo de betrokkenheid en prestaties van de leerlingen te verhogen. Sociale vaardigheden worden getraind en de klassfeer zal verbeteren.

Dag 1 en Dag 2 geven een goede basis. De leerkracht kent het concept, een 10tal structuren, weet hoe teams samengesteld moeten worden en heeft zicht op de verschillende functies van de structuren. Dag 3 tot en met dag 5 verdiepen, verruimen en bieden nog meer structuren.

De school maakt samen met Art de Co / KaganBelgium een planning op. Het is de school die het proces bepaalt, wij volgen dit proces.

De meeste implementatietrajecten verlopen over 2 tot 3 jaar of langer. Op elk moment kan er, afhankelijk van de situatie, een bijsturen gebeuren

Interesse in een traject? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact op

KaganCoaching/MomentCoaching Kagan Coöperatief Leren

De leerkracht doet er toe! Goede leerkrachten maken het verschil. Prestaties van leerlingen zijn rechtstreeks afhankelijk van de kwaliteit van de leerkracht. KaganBelgium helpt je om de Kagan coöperatieve leerstructuren grondig te beheersen want het zijn deze structuren die de manier waarop de leerkracht lesgeeft en wat de leerlingen leren grondig veranderen.

Leerkrachten worden aangetrokken tot de Kagan structuren omdat ze makkelijk te gebruiken zijn en omdat er duidelijke richtlijnen bij zijn. Toch is er nood aan begeleiding om ervoor te zorgen dat de structuren op een correcte manier worden ingezet en gebruikt.

De uitdaging voor het implementeren van een nieuwe strategie kan aanzienlijk zijn; vaak heeft je team hulp nodig die rechtstreeks te maken heeft met de eigen klascontext en groep leerlingen. Kagan coaching zorgt ervoor dat leerkrachten kunnen leren in hun eigen klascontext en dat ze hulp krijgen “op het moment zelf”.

KaganBelgium trainers geven leerkrachten “onopvallend” onmiddellijke feedback op het moment zelf zonder dat de leerlingen het merken. Dit is mogelijk, omdat wanneer leerlingen aan de slag zijn met een Kagan structuur hun betrokkenheid en activiteit zeer hoog is. De coach kan op dat moment onmiddellijk het positieve bekrachtigen en kleine correcties aanbrengen. Er wordt nooit iemand in “the spotlight” gezet, de nodige correcties worden toegepast en iedereen wint erbij! Net zoals bij voetbal en andere sporten zal de coach niet wachten tot de wedstrijd voorbij is alvorens de spelers feedback te geven. Door het gebruik van Kagan coaching zien leerkrachten onmiddellijk het effect van correct implementeren van de structuren. Dit heeft een onmiddellijk effect op het studiesucces van de leerlingen!

Personeelsvergadering Kagan Coöperatief Leren(max 2 uur)

Vanaf dag 2 geven we op scholen ook begeleiding tijdens personeelsvergaderingen.

Tijdens deze overlegmomenten bieden we verdieping aan door:

 • één structuur samen in te oefenen en uit te diepen. De groep beslist welke structuur aan bod komt;
 • informatie uit te wisselen tussen collega’s;
 • gebruikmakende van de gangbare methodes samen lesvoorbereidingen te maken. Starten van de inhoud en kijken welke structuren er in die les(sen) ingezet kunnen worden;
 • het opmaken van een planning voor de volgende periode.

Indien er voldoende tijd is bieden we nog een extra structuur aan.

Deze fiche geldt voor het aanbod:

 • Coöperatieve Leerstrategieën en Meervoudige Intelligentie
 • Activerend Directe Instructie en Universal Design for Learning

Tijdsduur van de sessie:

 • Hou bij de planning rekening met het feit dat we drie uur nodig hebben om de sessie, vlot en inhoudelijk sterk te kunnen geven. We vragen dus om de pauzes zo kort en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
 • Indien het gaat over een introductiesessie van 2 uur dan is een pauze niet mogelijk.

Aankomst trainer:

 • De trainer is op de school 3 kwartier voor de start van de sessie. Gelieve de trainer een lokaal te geven waar ze zich tijdens deze 3 kwartier kunnen installeren en klaarmaken voor de sessie.
 • Wij vragen u vriendelijk om iemand te voorzien om op dit moment de trainer bij te staan met het praktische werk en eventueel computer- en beamerproblemen.

Het lokaal:

 • Wij hebben een ruim lokaal nodig. Onze sessies zijn intens en actief. Voldoende ruimte zorgt voor een aangename, relaxe sfeer.

De schikking:

 • Graag de tafels in eilandvorm, telkens met vier stoelen.
 • De eilanden klaarzetten zodanig dat de deelnemers die aan de tafels zitten, niet met hun rug naar het scherm gekeerd zijn.

Het materiaal:

 • Wij hebben een beamer en scherm nodig.
 • Het is noodzakelijk dat de trainers hun eigen computer kunnen gebruiken.
  • Omwille van de Kagan franchise en bescherming van het eigendomsrecht zijn wij verplicht te werken met een speciaal programma dat geïnstalleerd werd op onze computers. Dit maakt dat wij met onze eigen computers aan de slag moeten gaan.
 • De aansluiting van de eigen computer met de plaatselijke beamer is hierbij erg belangrijk.
  • Onze computers hebben allemaal een VGA aansluiting. Gelieve ons te verwittigen indien de aansluiting niet zal lukken met de vaste beamer in het lokaal. Wij staan op dit vlak niet graag voor verassingen.
 • De trainers hebben een adressenlijst bij waarop de leerkrachten hun E-mail adres kunnen doorgeven. Deze lijst wordt enkel gebruikt om de leerkrachten op de hoogte te brengen van extra opleidingen

 

De verkeersinfo:

 • Om te voorkomen dat de trainers vastraken in het verkeer is het belangrijk om hen te verwittigen bij belangrijke wegenwerken of plaatselijke verkeerszaken waar zij rekening moeten mee houden.

Het parkeren:

 • Graag een plaatsje op of dichtbij de school.
 • We vermijden graag parkeerkosten. Gelieve de trainer te laten weten waar ze hun auto het best parkeren. Het wordt erg gewaardeerd wanneer we een parkeerplaats krijgen op de school.

Andere praktisch info:

 • De trainer neemt steeds enkele weken op voorhand contact op met de school. Moesten er nog vragen zijn kan je dit telefonisch bespreken.
 • Extra informatie die belangrijk kan zijn voor de trainer zoals de grootte en verdeling van het team, bepaalde gevoeligheden en verwachtingen kunnen ook tijdens dit telefonisch gesprek doorgenomen worden.

ZILL en Coöperatief Leren

Klil even op de tekst hierboven en lees hoe de socio-emotionele ontwikkelingsdoelen van het ZILL-project  aansluiten bij het Coöperatief Leren

Neem contact op voor informatie of een intake