i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

Joepie, we zitten in de kring

 

Hoe plezant is het kringmoment in jouw klas? Kan je daar zelf van genieten of is het eerder een stressmoment? Heb je tijd om ‘echt’ te luisteren en te genieten of ben je voortdurend bezig met iedereen ‘stil’ en op zijn plaats te houden?

Waarom doe je een kring? Wat verwacht je van de kinderen tijdens de kring en hoe zorg je ervoor dat de meeste kinderen betrokken zijn en blijven tijdens het kringmoment? We overlopen vier cruciale voorwaarden om tot een goed kringgesprek te komen:

o   Ik en mezelf = het welbevinden

o   Ik en mijn omgeving = inrichting

o   Ik en de andere = Interactie

o   Wij en het andere = betrokkenheid op de inhoud

De kring is een plaats waar we samen komen om het klasleven te organiseren en te bespreken, om terug te blikken en te plannen, om samen te vieren en te genieten, om tot rust te komen … kortom het kringmoment is de motor van onze klas.

 

Geef kleuters meer eigenaarschap tijdens langdurige thema’s

Kinderen op een gestructureerde manier, zoveel mogelijk betrekken bij het kiezen, plannen, uitwerken en evalueren van een langdurig thema met behulp van een 8 fasenlplan en een planningsbord.

Geef kinderen eigenaarschap binnen je aanbod, hoekenwerk en contractwerk. Maak hen medeverantwoordelijk en verhoog daarbij de betrokkenheid en hun leerproces. Laat hen mee beslissen over de uitwerking van een langdurig thema met behulp van pictogrammen en de vragen wat willen we weten, doen en hoe willen we zijn (attitude).

We werken op een zeer gestructureerde en visuele manier. Er worden voortdurend samen keuzes gemaakt. Afhankelijk van de keuzes worden er activiteiten gepland die samen of in kleinere groepen door iedereen uitgevoerd worden. Activiteiten die beter passen in het hoekenwerk krijgen daar een plaatsje en/of kunnen opgenomen worden binnen het contractwerk.

Deze werking zorgt voor een mooi evenwicht tussen de inbreng van de kinderen en wat je als leerkracht via de ontwikkelingsdoelen moet nastreven.

Knapperdeknap

Meervoudige Intelligenties inzetten via Kagan MI-structuren en een gedifferentieerd hoekenwerk

De trainers van Art de Co hebben de koppeling gemaakt tussen MI en de kleuterklas. Hierdoor leggen we nog nadrukkelijker de basis voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.

We vertrekken vanuit wat je al doet en vullen aan met nieuwe inzichten die passen in de theorie van de meervoudige intelligentie. We bekijken hoe we vanuit je thema’s en speelleeromgeving kunnen aansluiten bij de theorie. We zorgen ervoor dat alle kleuters betrokken zijn en verhogen zo het welbevinden.

Deze sessie heeft een goed evenwicht tussen inzichten verwerven in de verschillende intelligenties en het samen actief kijken naar mogelijkheden om je hoeken te verrijken vanuit de MI-principes.

Doelstellingen

• Je krijgt een ruimer en breder inzicht in de theorie van meervoudige intelligentie
• Je maakt kennis met de acht intelligenties
• Je leert de intelligenties herkennen en bewust inzetten in je klas.
• Je krijgt praktische handvaten waarmee je onmiddellijk aan de slag kan

Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar.

 Deze sessie richt zich specifiek naar het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar. We hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van structuren die gemakkelijk en stapsgewijs ingezet kunnen worden bij jonge kinderen. Ze bevorderen het interactief leren, sociale -en communicatievaardigheden.

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élk kind/leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen kinderen/leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, ze moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.

De leerwinst wordt gecreëerd doordat de kinderen/leerlingen op een gestructureerde manier kunnen samenwerken door korte gesprekjes over lesinhouden, inoefenen van woordenschat, elkaar ondersteunen tijdens het procedureel leren, verder bouwen op ideeën van een ander.

Ontluikende gecijferheid integreren

Een rijke en stimulerende omgeving met een nauwe verbondenheid tussen de ontluikende gecijferdheid en taal, beweging, het muzische en wereldoriëntatie tijdens de spelsituaties is cruciaal. De ontwikkeling van ontluikende gecijferdheid wordt nauwelijks geïsoleerd aangeboden.

Tijdens deze workshop zoemen we in op wat ontluikende gecijferdheid inhoudt en bekijken we aan de hand van een model de stappen en processen die te maken hebben met de ontwikkeling tot het getalbegrip, meten en ruimte (initiatie meetkunde).

We kijken aan de hand van foto’s en filmpjes hoe we, rekening houdend met de leefwereld van de kleuter, verschillende materialen en situaties kunnen aanbieden waarin kleuters op een actieve manier ervaringen opdoen met het ordenen, vergelijken, tellen, meten etc….

We kijken met een ruime blik op verschillende mogelijkheden. We richten ons hierbij sterk op een bewustwording van wat al aanwezig is binnen de klas en klaswerking en het toevoegen van ontwikkelingsmogelijkheden binnen het hoekenwerk, uitstappen en reflectiekringen.

In deze workshop bekijken we niet de verschillende materialen die aangeboden worden door de verschillende uitgeverijen. We kijken naar wat er al in de hoeken aanwezig is en hoe we deze bewuster kunnen inzetten.

Doelstellingen

• Inzicht verwerven in de ontluikende gecijferdheid
• Inzicht verwerven hoe de ontluikende gecijferdheid aan bod kan komen binnen de verschillende hoeken
• Kennismaken met de verschillende ontwikkelingsfasen binnen het getalbegrip, meten en ruimte.

Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken

We ontdekken een stap voor stap de  handleiding voor het verrijken van je klashoeken.

Hoe overwin je moeilijkheden die komen kijken bij het verrijken van je hoeken? Hoe kom je aan materiaal? En hoe kom je aan geld? Waar haal je (kosteloze) ideeën? En waar vind je ideeën per thema? En ook: waar is ruimte om alles op te slaan?

We bekijken hoe we op een haalbare manier kunnen starten met het verrijken van je hoeken                                                               Kennismaken met de vele voordelen die er zijn door je hoeken bij elk thema aan te passen.

We vertrekken van veel voorbeelden en kijken naar de eigen klaspraktijk.

101 praktische tips voor een vlottere ‘kleuterschooldag’

Hoe geraak je vlot door de chaos van een ‘kleuterklasdag’?

Wat win je met goed klasmanagement? Een concrete benadering van je klasorganisatie: hoe kan je problemen voorkomen, vermijden, voorzien, oplossen…?

We vertrekken vanuit levensechte situaties: allerlei onderdelen van je dag komen aan bod: je onthaal (ouders?!), kalenders en routineactiviteiten (toiletbezoek!), een (rommelig?) creamoment, ‘braaf’ (? J) spelen in de verschillende klashoeken, tijd vinden voor extra zorg (?), gezellig (?!) op uitstap gaan, …

maar ook: een geoptimaliseerde klasinrichting, duidelijke klasstructuren en klasafspraken…

Graag meebrengen: een lijstje van jouw vaak voorkomende, lastige momenten, een klaslijst van je kleuters, een grondplan van je klas en eventueel je klasomgeving…

We zoeken, op een respectvolle manier, samen naar oplossingen voor specifieke problemen.

 

Doestellingen

 

  • Op voorhand leren rekening houden met problemen die je in een kleuterklas vaak tegenkomt
  • Je klasactiviteiten op een doordachte manier leren organiseren
  • 101 praktische tips voor een vlotter dagverloop a.d.h.v. vbn. uit de praktijk

De ‘ kleuterclubjes’: Zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier.

In deze cursus krijg je een voorstelling van het systeem van ‘De kleuterclubjes’

  • Kennis maken met een leuke manier om zorg voor kleuters te organiseren en het stigmatiserende karakter daarbij volledig achterwege te laten.
  • De theoretische achtergrond voor allerlei problemen met kleuters wordt in deze cursus niet voorzien. De cursus is enkel gericht op de praktische uitwerking.

Deze workshop is ontstaan vanuit een behoefte om zorg, in de klas of door een zorgleerkracht, wat leuker en vooral minder stigmatiserend te maken.

Uit de praktijk blijkt dan ook, dat zowel kinderen, ouders als kleuterleidsters deze manier van werken wel aangenaam vinden. De verschillende ‘clubjes’ worden opgebouwd rond de verschillende zorgbehoeften en de ‘leden’ van zo’n clubje kunnen uit alle klasjes komen.

Maar ook ‘niet-leden’ mogen vaak meedoen met een bepaald clubje, bv. als een ‘help vriendje’, maar soms ook gewoon voor de gezelligheid.

Op deze manier ontstaat er een stimulerende dynamiek en is het voor iedereen gemakkelijker te aanvaarden dat elk kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt.

De kleuterclubjes zijn ook een ideaal uitgangspunt om eventueel ‘deeltijds’ of als Co teacher mee te werken.

 

 

Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren.

Voor kleuters is het in alle opzichten heel gezond om buiten te spelen. Maar waar is dan je aanbod? Laten we ze gewoon spelen of zorgen we ervoor dat er ook geleerd wordt?

Buiten spelen is, zeker voor jonge kinderen, een heel betekenisvolle activiteit. Maar als kleuterleidsters bij mooi weer langer buiten blijven met hun kinderen, dan worden ze wel eens scheef bekeken. Natuurlijk zijn ze dan niet aan het ‘niksen’ of van het zonnetje aan het genieten.

In deze cursus vertrekken we vanuit de klashoeken en koppelen we er ‘buitenactiviteiten’ aan vast. Hoe breng je de klashoeken naar ‘buiten’?

We zoeken naar manieren om zoveel mogelijk leerplandoelstellingen buiten aan te bieden. Zo wordt het meteen veel gemakkelijker om die buitenactiviteiten te verantwoorden. Bovendien creëer je nieuwe leerkansen en kom je tegemoet aan de nood van veel kleuters om te bewegen in een meer uitdagende ruimte.

Deze workshop past in de behoefte van veel scholen om op een didactisch verantwoorde manier gebruik te maken van hun (beperkte) groene ruimte. Ook MOS-scholen kunnen veel plezier beleven aan deze cursus.

Doelstellingen

  • Inzicht verwerven in hoe je de keuzehoeken van je klas kan ‘verplaatsen’ naar buiten en situaties creëren waar je kleuters ‘rijker’ van worden.
  • Inzicht verwerven in hoe kleuters verantwoordt buiten kunnen spelen/leren.

Neem contact op voor informatie of een intake