i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

Joepie, we zitten in de kring

Hoe plezant is het kringmoment in jouw klas? Kan je daar zelf van genieten of is het eerder een stressmoment. Heb je tijd om ‘echt’ te luisteren en te genieten of ben je voortdurend bezig met iedereen ‘stil’ en op zijn plaats te houden?

Waarom doe je een kring? Wat verwacht je van de kinderen tijdens de kring en hoe zorg je ervoor dat de meeste kinderen betrokken zijn tijdens het kringmoment?

De kring is een plaats waar we samen komen om het klasleven te organiseren en te bespreken, om terug te blikken en te plannen, om samen te vieren en te genieten, om tot rust te komen, …. kortom het kringmoment is de motor van onze klas.

Doelstellingen

• Inzichten verwerven over interactieve en functionele kringen
• Inzicht verwerven in talige kringen
• Ervaren welke de voorwaarden zijn om tot een goed kringgesprek te komen
• Inzicht verwerven over de organisatie van een kring
• Ervaren hoe je input/activiteiten kan verwerven uit de kring
• Inzicht verwerven over de verschillende soorten kringen

Stimuleren van de ondernemingszin: laat kleuters mee beslissen

Kinderen op een gestructureerde manier, zoveel mogelijk betrekken bij het kiezen, plannen, uitwerken en evalueren van een langdurig thema.

Als leerkracht ben je een echte manager. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie, structuur en het aanbod in je klas.
Kinderen, hoe jong ook, kunnen actief betrokken worden in het organiseren van het klasleven. Samen het verloop van een dag bepalen, samen nadenken over het aanbod en ook de praktische organisatie daarvan, samen regels en grenzen bepalen en echt mogen en leren kiezen.

Door middel van 8 fasen en een planningsbord worden kinderen optimaal betrokken. Deze werking zorgt voor een mooi evenwicht tussen de inbreng van de kinderen en wat je als leerkracht via de ontwikkelingsdoelen moet nastreven.

Doelstellingen

• Inzicht verwerven in hoe je kinderen kan betrekken in hun leerproces;
• Inzicht verwerven in hoe je samen met de kinderen keuzes kan maken, plannen, uitvoeren en evalueren.
• Eigen maken van de 8 fasen.

Knapperdeknap

Meervoudige Intelligenties inzetten via Kagan MI-structuren en een gedifferentieerd hoekenwerk

De trainers van Art de Co hebben de koppeling gemaakt tussen MI en de kleuterklas. Hierdoor leggen we nog nadrukkelijker de basis voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.

We vertrekken vanuit wat je al doet en vullen aan met nieuwe inzichten die passen in de theorie van de meervoudige intelligentie. We bekijken hoe we vanuit je thema’s en speelleeromgeving kunnen aansluiten bij de theorie. We zorgen ervoor dat alle kleuters betrokken zijn en verhogen zo het welbevinden.

Deze sessie heeft een goed evenwicht tussen inzichten verwerven in de verschillende intelligenties en het samen actief kijken naar mogelijkheden om je hoeken te verrijken vanuit de MI-principes.

Doelstellingen

• Je krijgt een ruimer en breder inzicht in de theorie van meervoudige intelligentie
• Je maakt kennis met de acht intelligenties
• Je leert de intelligenties herkennen en bewust inzetten in je klas.
• Je krijgt praktische handvaten waarmee je onmiddellijk aan de slag kan

Coöperatieve leerstrategieën in de kleuterschool

Aanbod specifiek voor het kleuteronderwijs. Ook bij kleuters kan je deze structuren inzetten. Ze bevorderen het interactief leren, sociale -en communicatievaardigheden.

Een totaal vernieuwde opleiding  over 3 volledige lesdagen.

 De eerste schooljaren zijn een belangrijke tijd voor de ontwikkeling van het kind. In deze tijd is het daarom cruciaal dat het kind op een goede manier gestimuleerd wordt om zich inhoudelijk en sociaal succesvol te ontwikkelen.

Schrijf je in en leer de beste Kagan Structuren om de jongste op de beste manier te begeleiden in de klas.

Leer de kleuters instructies opvolgen, werken in groep, delen en wachten op hun beurt, duidelijk communiceren, kritisch denken en uiteraard zich te ontplooien en de vaardigheden te helpen ontwikkelen voor een geslaagde schoolcarrière.

Jong geleerd is oud gedaan, start een succesvolle schoolcarrière door belangrijke sociale en academische vaardigheden aan te leren. Creëer een coöperatieve, zorgzame en ondersteunende omgeving in de klas. Leer en ontdek leuke ideeën en activiteiten die elke dag toepasbaar zijn in de klas. Leer leuke en gemakkelijke strategieën om een goede ontwikkeling van alle kinderen te bevorderen.

Workshop hoogtepunten

 • Leer de beste Kagan structuren voor jonge kinderen
 • Verdiep je in het perfectioneren van groepswerken
 • Ondervind hoe je de ontwikkeling van de jongsten op een creatieve en productieve manier kan ondersteunen
 • Steek op hoe je een aangename sfeer in de klas kan creëren
 • Verken hoe je het begrijpen en onthouden van leerstof door interactieve vormen/structuren kan stimuleren
 • Leer leuke en gemakkelijke strategieën om een goede ontwikkeling van alle kinderen te bevorderen

We hebben reeds enkele mooie voorbeelden uit de kleuterklas. Tijdens deze workshop geniet je van enkele filmpjes, krijg je zicht op het concept en ervaar je enkele structuren die inzetbaar zijn in de kleuterklas.

Ontluikende gecijferheid integreren

Een rijke en stimulerende omgeving met een nauwe verbondenheid tussen de ontluikende gecijferdheid en taal, beweging, het muzische en wereldoriëntatie tijdens de spelsituaties is cruciaal. De ontwikkeling van ontluikende gecijferdheid wordt nauwelijks geïsoleerd aangeboden.

Tijdens deze workshop zoemen we in op wat ontluikende gecijferdheid inhoudt en bekijken we aan de hand van een model de stappen en processen die te maken hebben met de ontwikkeling tot het getalbegrip, meten en ruimte (initiatie meetkunde).

We kijken aan de hand van foto’s en filmpjes hoe we, rekening houdend met de leefwereld van de kleuter, verschillende materialen en situaties kunnen aanbieden waarin kleuters op een actieve manier ervaringen opdoen met het ordenen, vergelijken, tellen, meten etc….

We kijken met een ruime blik op verschillende mogelijkheden. We richten ons hierbij sterk op een bewustwording van wat al aanwezig is binnen de klas en klaswerking en het toevoegen van ontwikkelingsmogelijkheden binnen het hoekenwerk, uitstappen en reflectiekringen.

In deze workshop bekijken we niet de verschillende materialen die aangeboden worden door de verschillende uitgeverijen. We kijken naar wat er al in de hoeken aanwezig is en hoe we deze bewuster kunnen inzetten.

Doelstellingen

• Inzicht verwerven in de ontluikende gecijferdheid
• Inzicht verwerven hoe de ontluikende gecijferdheid aan bod kan komen binnen de verschillende hoeken
• Kennismaken met de verschillende ontwikkelingsfasen binnen het getalbegrip, meten en ruimte.

Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken

Een stap voor stap handleiding voor het verrijken van je klashoeken

Hoe overwin je moeilijkheden die komen kijken bij het verrijken van je hoeken? (Hoe kom ik aan materiaal? Aan geld? Aan (kosteloze) ideeën?  Aan ideeën per thema? Aan ruimte om alles op te slaan?

Doelstellingen

 • Op een haalbare manier kunnen starten met het verrijken van je hoeken
 • Kennismaken met de vele voordelen die er zijn door je hoeken bij elk thema aan te passen

101 praktische tips voor een vlottere ‘kleuterschooldag’

Hoe geraak je vlot door de chaos van een ‘kleuterklasdag’?

Wat win je met goed klasmanagement? Een concrete benadering van je klasorganisatie: hoe kan je problemen voorkomen, vermijden, voorzien, oplossen…?

We vertrekken vanuit levensechte situaties: allerlei onderdelen van je dag komen aan bod: je onthaal (ouders?!), kalenders en routineactiviteiten (toiletbezoek!), een (rommelig?) creamoment, ‘braaf’ (? J) spelen in de verschillende klashoeken, tijd vinden voor extra zorg (?), gezellig (?!) op uitstap gaan, …

maar ook: een geoptimaliseerde klasinrichting, duidelijke klasstructuren en klasafspraken…

Graag meebrengen: een lijstje van jouw vaak voorkomende, lastige momenten, een klaslijst van je kleuters, een grondplan van je klas en eventueel je klasomgeving…

We zoeken, op een respectvolle manier, samen naar oplossingen voor specifieke problemen.

 

Doestellingen

 

 • Op voorhand leren rekening houden met problemen die je in een kleuterklas vaak tegenkomt
 • Je klasactiviteiten op een doordachte manier leren organiseren
 • 101 praktische tips voor een vlotter dagverloop a.d.h.v. vbn. uit de praktijk

De kleuterclubjes

Zorg voor kleuters, maar dan leuk!

In deze cursus krijg je een voorstelling van het systeem van ‘De kleuterclubjes’. Dit is ontstaan vanuit een behoefte om zorg, in de klas of door een zorgleerkracht, wat leuker en vooral minder stigmatiserend te maken.

Uit de praktijk blijkt dan ook, dat zowel kinderen, ouders als kleuterleidsters deze manier van werken wel aangenaam vinden. De verschillende ‘clubjes’ worden opgebouwd rond de verschillende zorgbehoeften en de ‘leden’ van zo’n clubje kunnen uit verschillende klasjes komen. Ook ‘niet-leden’ mogen vaak meedoen met een bepaald clubje, bv. als een ‘help-vriendje’, maar vaak ook gewoon voor de gezelligheid. Op deze manier ontstaat er een stimulerende dynamiek en is het voor iedereen gemakkelijker te aanvaarden dat elk kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt.

Doelstellingen

 • Kennis maken met een leuke manier om zorg voor kleuters te organiseren en het stigmatiserende karakter daarbij volledig achterwege te laten.
 • De theoretische achtergrond voor allerlei problemen met kleuters wordt in deze cursus niet voorzien. De cursus is enkel gericht op de praktische uitwerking.

 

Buiten spelen en/of leren?

Voor kleuters is het in alle opzichten heel gezond om buiten te spelen. Maar waar is dan je aanbod? Laten we ze gewoon spelen of zorgen we ervoor dat er ook geleerd wordt?

Buiten spelen is, zeker voor jonge kinderen, een heel betekenisvolle activiteit. Maar als kleuterleidsters bij mooi weer langer buiten blijven met hun kinderen, dan worden ze wel eens scheef bekeken. Natuurlijk zijn ze dan niet aan het ‘niksen’ of van het zonnetje aan het genieten.

In deze cursus vertrekken we vanuit de klashoeken en koppelen we er ‘buitenactiviteiten’ aan vast. Hoe breng je de klashoeken naar ‘buiten’?

We zoeken naar manieren om zoveel mogelijk leerplandoelstellingen buiten aan te bieden. Zo wordt het meteen veel gemakkelijker om die buitenactiviteiten te verantwoorden. Bovendien creëer je nieuwe leerkansen en kom je tegemoet aan de nood van veel kleuters om te bewegen in een meer uitdagende ruimte.

Deze workshop past in de behoefte van veel scholen om op een didactisch verantwoorde manier gebruik te maken van hun (beperkte) groene ruimte. Ook MOS-scholen kunnen veel plezier beleven aan deze cursus.

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in hoe je de keuzehoeken van je klas kan ‘verplaatsen’ naar buiten en situaties creëren waar je kleuters ‘rijker’ van worden.
 • Inzicht verwerven in hoe kleuters verantwoordt buiten kunnen spelen/leren.

Neem contact op voor informatie of een intake