i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

Joepie, we zitten in de kring

 

Hoe plezant is het kringmoment in jouw klas? Kan je daar zelf van genieten of is het eerder een stressmoment? Heb je tijd om ‘echt’ te luisteren en te genieten of ben je voortdurend bezig met iedereen ‘stil’ en op zijn plaats te houden?

Waarom doe je een kring? Wat verwacht je van de kinderen tijdens de kring en hoe zorg je ervoor dat de meeste kinderen betrokken zijn en blijven tijdens het kringmoment? We overlopen vier cruciale voorwaarden om tot een goed kringgesprek te komen:

o   Ik en mezelf = het welbevinden

o   Ik en mijn omgeving = inrichting

o   Ik en de andere = Interactie

o   Wij en het andere = betrokkenheid op de inhoud

De kring is een plaats waar we samen komen om het klasleven te organiseren en te bespreken, om terug te blikken en te plannen, om samen te vieren en te genieten, om tot rust te komen … kortom het kringmoment is de motor van onze klas.

 

Geef kleuters meer eigenaarschap tijdens langdurige thema’s

Kinderen op een gestructureerde manier, zoveel mogelijk betrekken bij het kiezen, plannen, uitwerken en evalueren van een langdurig thema met behulp van een 8 fasenlplan en een planningsbord.

Geef kinderen eigenaarschap binnen je aanbod, hoekenwerk en contractwerk. Maak hen medeverantwoordelijk en verhoog daarbij de betrokkenheid en hun leerproces. Laat hen mee beslissen over de uitwerking van een langdurig thema met behulp van pictogrammen en de vragen wat willen we weten, doen en hoe willen we zijn (attitude).

We werken op een zeer gestructureerde en visuele manier. Er worden voortdurend samen keuzes gemaakt. Afhankelijk van de keuzes worden er activiteiten gepland die samen of in kleinere groepen door iedereen uitgevoerd worden. Activiteiten die beter passen in het hoekenwerk krijgen daar een plaatsje en/of kunnen opgenomen worden binnen het contractwerk.

Deze werking zorgt voor een mooi evenwicht tussen de inbreng van de kinderen en wat je als leerkracht via de ontwikkelingsdoelen moet nastreven.

Knapperdeknap

Meervoudige Intelligenties inzetten via Kagan MI-structuren en een gedifferentieerd hoekenwerk

De trainers van Art de Co hebben de koppeling gemaakt tussen MI en de kleuterklas. Hierdoor leggen we nog nadrukkelijker de basis voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.

We vertrekken vanuit wat je al doet en vullen aan met nieuwe inzichten die passen in de theorie van de meervoudige intelligentie. We bekijken hoe we vanuit je thema’s en speelleeromgeving kunnen aansluiten bij de theorie. We zorgen ervoor dat alle kleuters betrokken zijn en verhogen zo het welbevinden.

Deze sessie heeft een goed evenwicht tussen inzichten verwerven in de verschillende intelligenties en het samen actief kijken naar mogelijkheden om je hoeken te verrijken vanuit de MI-principes.

Doelstellingen

• Je krijgt een ruimer en breder inzicht in de theorie van meervoudige intelligentie
• Je maakt kennis met de acht intelligenties
• Je leert de intelligenties herkennen en bewust inzetten in je klas.
• Je krijgt praktische handvaten waarmee je onmiddellijk aan de slag kan

Coöperatief Leren in de kleuterklas en het eerste leerjaar.

 Deze sessie richt zich specifiek naar het kleuteronderwijs en het eerste leerjaar. We hebben een zorgvuldige selectie gemaakt van structuren die gemakkelijk en stapsgewijs ingezet kunnen worden bij jonge kinderen. Ze bevorderen het interactief leren, sociale -en communicatievaardigheden.

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van élk kind/leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen kinderen/leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, ze moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften) enz.

De leerwinst wordt gecreëerd doordat de kinderen/leerlingen op een gestructureerde manier kunnen samenwerken door korte gesprekjes over lesinhouden, inoefenen van woordenschat, elkaar ondersteunen tijdens het procedureel leren, verder bouwen op ideeën van een ander.

Van ontluikende gecijferdheid naar aanvankelijk rekenen.    
   Stimuleer het wiskundig denken.

Een rijke en stimulerende omgeving met een nauwe verbondenheid tussen de ontluikende gecijferdheid en taal, beweging, het muzische en wereldoriëntatie tijdens de spelsituaties is cruciaal. De ontwikkeling van ontluikende gecijferdheid wordt nauwelijks geïsoleerd aangeboden. Tijdens deze workshop zoemen we in op wat ontluikende gecijferdheid inhoudt en bekijken we aan de hand van een model de stappen en processen die te maken hebben met de ontwikkeling tot het getalbegrip, meten en ruimte (initiatie meetkunde). We kijken aan de hand van foto’s en filmpjes hoe we, rekening houdend met de leefwereld van de kleuter, verschillende materialen en situaties kunnen aanbieden waarin kleuters op een actieve manier ervaringen opdoen met het ordenen, vergelijken, tellen, meten etc…. We kijken met een ruime blik op verschillende mogelijkheden. We richten ons hierbij sterk op een bewustwording van wat al aanwezig is binnen de klas en klaswerking en het toevoegen van ontwikkelingsmogelijkheden binnen het hoekenwerk, uitstappen en reflectiekringen. In deze workshop bekijken we niet de verschillende materialen die aangeboden worden door de verschillende uitgeverijen. We kijken naar wat er al in de hoeken aanwezig is en hoe we deze bewuster kunnen inzetten. Doelstellingen • Inzicht verwerven in de ontluikende gecijferdheid • Inzicht verwerven hoe de ontluikende gecijferdheid aan bod kan komen binnen de verschillende hoeken • Kennismaken met de verschillende ontwikkelingsfasen binnen het getalbegrip, meten en ruimte.

Maak je kleuters rijker door je hoeken te verrijken

We ontdekken een stap voor stap de  handleiding voor het verrijken van je klashoeken.

Hoe overwin je moeilijkheden die komen kijken bij het verrijken van je hoeken? Hoe kom je aan materiaal? En hoe kom je aan geld? Waar haal je (kosteloze) ideeën? En waar vind je ideeën per thema? En ook: waar is ruimte om alles op te slaan?

We bekijken hoe we op een haalbare manier kunnen starten met het verrijken van je hoeken                                                               Kennismaken met de vele voordelen die er zijn door je hoeken bij elk thema aan te passen.

We vertrekken van veel voorbeelden en kijken naar de eigen klaspraktijk.

101 praktische tips voor een vlottere ‘kleuterschooldag’

Hoe geraak je vlot door de chaos van een ‘kleuterklasdag’?

Wat win je met goed klasmanagement? Een concrete benadering van je klasorganisatie: hoe kan je problemen voorkomen, vermijden, voorzien, oplossen…?

We vertrekken vanuit levensechte situaties: allerlei onderdelen van je dag komen aan bod: je onthaal (ouders?!), kalenders en routineactiviteiten (toiletbezoek!), een (rommelig?) creamoment, ‘braaf’ (? J) spelen in de verschillende klashoeken, tijd vinden voor extra zorg (?), gezellig (?!) op uitstap gaan, …

maar ook: een geoptimaliseerde klasinrichting, duidelijke klasstructuren en klasafspraken…

Graag meebrengen: een lijstje van jouw vaak voorkomende, lastige momenten, een klaslijst van je kleuters, een grondplan van je klas en eventueel je klasomgeving…

We zoeken, op een respectvolle manier, samen naar oplossingen voor specifieke problemen.

 

Doestellingen

 

 • Op voorhand leren rekening houden met problemen die je in een kleuterklas vaak tegenkomt
 • Je klasactiviteiten op een doordachte manier leren organiseren
 • 101 praktische tips voor een vlotter dagverloop a.d.h.v. vbn. uit de praktijk

De ‘ kleuterclubjes’: Zorg voor kleuters op een leuke ongedwongen manier.

In deze cursus krijg je een voorstelling van het systeem van ‘De kleuterclubjes’

 • Kennis maken met een leuke manier om zorg voor kleuters te organiseren en het stigmatiserende karakter daarbij volledig achterwege te laten.
 • De theoretische achtergrond voor allerlei problemen met kleuters wordt in deze cursus niet voorzien. De cursus is enkel gericht op de praktische uitwerking.

Deze workshop is ontstaan vanuit een behoefte om zorg, in de klas of door een zorgleerkracht, wat leuker en vooral minder stigmatiserend te maken.

Uit de praktijk blijkt dan ook, dat zowel kinderen, ouders als kleuterleidsters deze manier van werken wel aangenaam vinden. De verschillende ‘clubjes’ worden opgebouwd rond de verschillende zorgbehoeften en de ‘leden’ van zo’n clubje kunnen uit alle klasjes komen.

Maar ook ‘niet-leden’ mogen vaak meedoen met een bepaald clubje, bv. als een ‘help vriendje’, maar soms ook gewoon voor de gezelligheid.

Op deze manier ontstaat er een stimulerende dynamiek en is het voor iedereen gemakkelijker te aanvaarden dat elk kind zich op zijn eigen tempo ontwikkelt.

De kleuterclubjes zijn ook een ideaal uitgangspunt om eventueel ‘deeltijds’ of als Co teacher mee te werken.

 

 

Een spontane ontwikkeling stimuleren tijdens het buiten spelen/leren.

Voor kleuters is het in alle opzichten heel gezond om buiten te spelen. Maar waar is dan je aanbod? Laten we ze gewoon spelen of zorgen we ervoor dat er ook geleerd wordt?

Buiten spelen is, zeker voor jonge kinderen, een heel betekenisvolle activiteit. Maar als kleuterleidsters bij mooi weer langer buiten blijven met hun kinderen, dan worden ze wel eens scheef bekeken. Natuurlijk zijn ze dan niet aan het ‘niksen’ of van het zonnetje aan het genieten.

In deze cursus vertrekken we vanuit de klashoeken en koppelen we er ‘buitenactiviteiten’ aan vast. Hoe breng je de klashoeken naar ‘buiten’?

We zoeken naar manieren om zoveel mogelijk leerplandoelstellingen buiten aan te bieden. Zo wordt het meteen veel gemakkelijker om die buitenactiviteiten te verantwoorden. Bovendien creëer je nieuwe leerkansen en kom je tegemoet aan de nood van veel kleuters om te bewegen in een meer uitdagende ruimte.

Deze workshop past in de behoefte van veel scholen om op een didactisch verantwoorde manier gebruik te maken van hun (beperkte) groene ruimte. Ook MOS-scholen kunnen veel plezier beleven aan deze cursus.

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in hoe je de keuzehoeken van je klas kan ‘verplaatsen’ naar buiten en situaties creëren waar je kleuters ‘rijker’ van worden.
 • Inzicht verwerven in hoe kleuters verantwoord buiten kunnen spelen/leren.

Loose Parts en ontdekdozen. Stimuleer de natuurlijke onderzoekende drijfveer van de kleuters.

Onderzoekend leren is een werkvorm die kleuters aanspoort de wereld om hen heen actief en met een gezonde dosis verwondering te ontdekken en te onderzoeken.

De nadruk ligt op het verkennen van de eigenschappen van materialen en voorwerpen die dicht bij de leefwereld van de kleuters liggen. Je speelt in op hun enthousiaste, nieuwsgierige en onderzoekende houding.

Tijdens deze workshop krijg je ideeën waarmee je de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van de kleuters kan prikkelen. Dit door materialen aan te bieden waarmee ze kunnen exploreren, experimenten en uitproberen.

Tijdens deze ontdekkingstocht begin je met klassikale activiteiten en een leerkracht als onderzoekende professor. Deze activiteiten evolueren tot het stimuleren van zelfstandige ontdekmomenten aan een tafel, op een mat, in een hoek of ontdekhoek. Inspelen op loose parts.

Voor oudere kleuters krijg je ideeën waarmee je ontdekdozen met of zonder opdrachtenkaarten kan samenstellen. Deze zijn vooral gericht op het stimuleren van het onderzoekend en zelfstandig leren.

Ontwikkelingsgerichte feedback geven aan kleuters

Feedback is een essentieel onderdeel van formatief evalueren (breed evalueren).

Feedback is geen toverwoord dat automatisch zorgt voor leerrendement. Effectieve en efficiënte feedback geven is arbeids- en tijdsintensief, maar het loont.

Bij kleuters richten we ons vooral op het stimuleren van het geloof dat ze kunnen groeien. Het is een onderdeel van hun leerproces.

We bekijken feedback als een doorlopend proces van feed up, feedback en feed forward.

Tijdens deze workshop krijg je inzicht op de drie begrippen en krijg je tips en suggesties hoe je deze begrippen in de kleuterklas vorm kan geven. Denk dan aan de vragen die best gesteld worden, hoe observeren om processen te zien of directe feedback te geven. Je krijgt ook enkele tools die je kan inzetten; individuele gesprekken, portfolio, kleuters doen blinken, coöperatieve Kagan structuren, kringmomenten, dagelijkse routines….

Het doel is om kleuters vooral ontwikkelingsgerichte feedback te geven. Denk dan aan de strategie die ze gebruikt hebben, hun ideeën, hun doorzettingsvermogen. Focus je op de vooruitgang van de kleuters, op een growth mindset, een groeigerichte mindset. We willen hen motiveren en stimuleren om nieuwe dingen te leren.

Spelend bewegen als tussendoortje of actief spel met de kleuters met coöperatieve spelvormen.

Spelen is belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van het kind.

Het is dus van groot belang om een goede wisselwerking, evenwicht te vinden tussen inspanning en ontspanning.

Deze sessie zorgt voor een gevarieerd aanbod aan sportieve spellen, leuke tussendoortjes, energizers en coöperatieve bewegingsactiviteiten die voor afwisseling kunnen zorgen tijdens de lessen en/of ontspanningsmomenten.

De focus ligt op het onderling contact en het samen beleven tijdens het spel of de activiteit. Een goed klasklimaat en groepsdynamiek creëren een veilige en uitnodigende leeromgeving. Daarnaast trainen de leerlingen  een aantal belangrijke vaardigheden. Naast de sociale vaardigheden leren ze beslissingen nemen, creatief denken en leren omgaan met verschillende emoties. 

 • Je maakt kennis met energizers en cooperatieve spelen die de speelsheid, creativiteit en vrolijkheid bevorderen.
 • Je maakt kennis met enkele cooperatieve spelen die zowel in als buiten de klas gespeeld kunnen worden.
 • We zetten in op het samen spelen en samenwerken om zo bij te dragen aan het realiseren van een gezamenlijk doel.

 

Kleuters voorbereiden op wiskundige geletterdheid. Lesgeven mag, ook voor wiskunde.

Kleuters voorbereiden op wiskunde geletterdheid?

Dat kan en vroeg met wiskunde beginnen levert leerrendement op.

We houden rekening met het ontwikkelingsniveau waardoor het leerproces gestimuleerd wordt.

Elk kind behoudt het gevoel van competentie en blijft gemotiveerd om uitdagingen aan te gaan. Een doelgericht aanbod doet wonderen en stimuleert het wiskundige kleuterbrein.

Tijdens deze opleiding maak je kennis met verschillende mogelijkheden om de basisprincipes van de rekendidactiek, volgens de IJsbergmethode, toe te passen. Het aanbod richt zich op een leerproces dat start bij van het motorisch handelen en evolueert naar het mentaal handelen.

Je krijgt tips en ideeën hoe je doordacht en doelgericht activiteiten kan aanbieden in de verschillende hoeken.

Het oefenen met kleuters gebeurt al handelend en pratend, klassikaal en in kleinere groepen.  Je krijgt gevarieerde instructiemogelijkheden waardoor je tegemoet komt aan de verschillende leerstijlen, interesses en vaardigheden. Naast sterk begeleide mogelijkheden kan je proeven van enkele Kagan structuren waarmee je het Coöperatief Leren kan bevorderen.

Zo krijg je heel wat impulsen die het kleuterbrein wiskundig stimuleren.

Het getalbegrip, meten en meetkunde, tabellen en grafieken komen aan bod.

Ontluikende geletterdheid voor alle kleuters binnen een krachtige leeromgeving

Het aanbod en hoekenverrijking als taalstimulerende prikkel

Kinderen zijn van jongs af aan bezig met schriftelijke communicatie. Ze ontdekken al snel de aanwezigheid van geschreven boodschappen die ze al heel vroeg proberen te ontcijferen en te begrijpen. Het is een natuurlijke drang gestimuleerd door een portie gezonde nieuwsgierigheid.

Een kleuterdag biedt vele mogelijkheden en variaties waardoor je uitstekend kan inspelen op wat kleuters zelf aanbrengen en een waaier aan ervaringen kan aanbieden met de klemtoon op ‘lezen’ en ‘schrijven’ als communicatie.

Deze workshop richt zich vooral op jonge kinderen. We dagen je uit om een krachtige leeromgeving gericht op ontluikende geletterdheid uit te bouwen zoals:

–      klassikale kringactiviteiten en werken met kleine groepen

–      op stap met je kleuters binnen jouw directe schoolomgeving

–      een integratie van keuzeactiviteiten in de hoeken (speelwerktijd) en

–      proeven van coöperatief leren via enkele Kagan structuren.

De jongste kleuters verwerken deze impulsen vrijblijvend  op eigen initiatief en tempo tijdens de interactie met de leerkracht. De leerkracht als model is hier cruciaal. Naarmate kleuters ouder worden zoeken ze naar meer uitdaging. Ze willen zelf kunnen lezen (navertellen of vertellen a.d.h.v. een verteltafel of picto’s) en schrijven (letters kleven en woorden herkennen, een verhaal tekenen). We richten ons hier vooral op de zelfsturing met doelgerichte impulsen binnen de verschillende hoeken.

Doelstellingen

 • Je krijgt inzichten  hoe je kleuters kan aansporen hun leefwereld actief en met een gezonde dosis verwondering te ontdekken en te onderzoeken.
 • Je krijgt concrete tips en ideeën hoe je de ontdekkingsdrang en het onderzoek kan stimuleren.
 • Op interactieve wijze krijg je de kans om samen met andere collega’s mogelijkheden te bedenken en te bekijken.

Observeren om te leren… Het raam waardoor je kijkt, bepaalt de wereld die je ziet.

Observeren heeft een duidelijke plaats binnen breed evalueren.

Evalueren is meervoudig en een proces. Ken het kind en weet wat het kind nodig heeft.

Observeren is een tool waardoor je meer zicht krijgt op de interesses, noden en behoeften van het kind. Het doel is om het kind meer ontwikkelingskansen te bieden om hun eigen leerproces beter in handen te nemen. We richten ons op het creëren van een hoger kleuterinitiatief met als doel het  zelfregulerend leren/zelfsturing te verhogen binnen thema’s, contractwerk, routines, goed uitgewerkte basishoeken en zelfgekozen opdrachten. (Zie deel 2 en deel 3 van dit traject). Via de observaties gaan we na wat kinderen nodig hebben om hun zelfregulerend en initiatief nemend gedrag te verhogen.

Het raam waardoor je kijkt, bepaalt de wereld die je ziet. Doelbewust observeren betekent tijd nemen om bewust te kijken, luisteren en voelen. Het is belangrijk om dat zo onbevangen mogelijk te doen, en niet meteen te oordelen.  Je maakt kennis met drie valkuilen die jouw blik kunnen vertroebelen.

Tijdens deze workshop krijg je verder zicht op het waarom, om dan concreet in te zoomen op het wat, het hoe en het wanneer van doelbewust observeren. Binnen het hoe observeren maak je kennis met 2 vormen.  Om een representatief beeld te krijgen moet je de observatie een aantal keren herhalen. Tijdens de workshop bespreken we enkele mogelijkheden.

Ten slotte bekijken we de voor en nadelen van bepaalde observatiesystemen en observatiestijlen.  Je krijgt tips om een overload aan informatie te beperken door in te zetten op een concreet observatie stappenplan of te werken met observatiecriteria die voldoende info geven om tot goede en concrete acties te komen.

Dit aanbod wordt  ook binnen het traject “Kleuterinitiatief” gebracht.

Deel1: Observeren om te leren

Deel 2: Kleuterinitiatief in thema’s, contracten/weekplanning en routines

Deel 3: Kleuterinitiatief in een krachtige leeromgeving – Goed ingerichte basishoeken, ruimte voor inbreng van de kinderen.

Kleuterinitiatief in thema’s, contracten, weekplanning en routines

Door de kinderen inspraak en participatiemogelijkheden te bieden worden ze betrokken bij alle aspecten van het klasgebeuren. Hiermee zetten we in op zelfsturing en ondernemingszin. Dit ondersteunt hen in autonomie, leert hen om zelf initiatief te nemen en samen te leren vanuit een intrinsieke motivatie. De totale persoonsontwikkeling krijgt zo maximale ontwikkelingskansen.

Het is belangrijk dat we vanuit een veilige en stimulerende omgeving vertrekken, zowel voor de leerkracht als voor het kind. Daarom vertrekken we vanuit de thuis en leefwereld van het kind. Je start bij de vragen en interesses van hen en koppelt deze aan leerplandoelen. Kortom, je gaat in relatie met het kind om samen een rijke leeromgeving te ontwikkelen met veel kansen tot kleuterinitiatief.

Binnen deze workshop krijg je hulpmiddelen om te leren van een sterk leidinggevende naar een ondersteunende en mediërende leerkracht over te gaan. De hulpmiddelen helpen om te leren plannen en uitvoeren van een thema, contractwerk en ondersteunende routines verder uit te bouwen. Bijvoorbeeld bij het plannen van een thema gebruik je visuele hulpmiddelen om een goede samenhang tussen de verschillende leergebieden en hun domeinen te bewaren. Deze planning maken we zichtbaar in een planningsbord en andere visuele registratiesystemen. De opdrachten binnen contracten worden deels door de leerkracht en deels door de kinderen ingevuld. Ook hier nemen we de stappen binnen het zelfregulerend leren van Zimmerman mee.

Het kind blijft centraal staan, om te weten wat hen echt bezighoudt, is de inbreng van de kinderen zelf uiteraard zeer belangrijk. Je krijgt deze informatie enerzijds door gerichte observaties, anderzijds door te luisteren. Kleuterinitiatief gaat gepaard met het geven van eigenaarschap waardoor ze een zelfregulerend vermogen kunnen ontwikkelen. Procesmatig geeft de leerkracht stap voor stap meer autonomie aan de groep en de kleuter als individu. Dit heeft als gevolg dat je de controle wat loslaat, maar juist met hulpmiddelen de nodige houvast en structuur blijft bieden.

Binnen deze workshop starten we vanuit de huidige situatie. Je krijgt inzicht hoe je stapsgewijs kan groeien van een leerkracht-gestuurde omgeving naar en meer kind gestuurde/kindgerichte aanpak.

Dit aanbod wordt  ook binnen het traject “Kleuterinitiatief” gebracht.

Deel1: Observeren om te leren

Deel 2: Kleuterinitiatief in thema’s, contracten/weekplanning en routines

Deel 3: Kleuterinitiatief in een krachtige leeromgeving – Goed ingerichte basishoeken, ruimte voor inbreng van de kinderen.

Kleuterinitiatief binnen een krachtige leeromgeving – Goed ingerichte basishoeken en ruimte voor inbreng van de kinderen

Tijdens deze workshop zetten we in op goed uitgeruste basishoeken met veel ruimte tot kiezen, initiatief nemen en groeikansen. We bekijken 2 luiken.

In het eerste luik biedt de leerkracht goed uitgewerkte basishoeken aan waarbinnen kinderen steeds een stapje verder te gaan in hun ontwikkeling. Een goed uitgeruste basishoek heeft zo z’n voordelen. De hoeken bieden kinderen de kans om thema’s even los te laten en zich terug te trekken in gekend spel of gekende uitdagingen. Ze geven de leerkracht tijdens doelbewuste observatiemomenten de geruststelling dat kinderen ondertussen binnen de hoeken wel degelijk leren.

In het 2de luik maak je ruimte voor de inbreng vanuit de kinderen om de basishoeken te verrijken. De basishoeken kan je uitbreiden met extra opdrachten, stappenplannen en registratiesystemen. Bestaande materialen worden zo op een meervoudig gevarieerde manier ingezet. De ontwikkeling gaat van vrij exploreren, experimenteren naar doelbewust en gradueel opgebouwde opdrachten. De kinderen kiezen en voeren de opdrachten uit op eigen tempo. Een eenvoudig registratiesysteem die ze zelf invullen geeft niet alleen zicht op hun initiatief en ontwikkelingsproces, maar stimuleert ook hun zelfsturend en zelfregulerend vermogen.

Daarnaast geef je de kinderen de kans om doelbewust zelfgekozen opdrachten te plannen en uit te voeren.  In Deel 2 heb je gezien hoe je het kleuterinitiatief bij thema’s en contractwerk kan verhogen. De ideeën en initiatieven die uit een thema brainstorm of een goed kringgesprek komen bevorderen zeer sterk het kleuterinitiatief omdat de stimulansen uit zichzelf en/of klasgenoten komen. Samen leren en leren van klasgenoten mogen we binnen het kleuterinitiatief niet onderschatten.

Een goede inrichting en uitrusting wordt gekoppeld aan vooropgestelde regels door de juf en afspraken die samen met de kinderen opgesteld worden.

Bij het geven van ruimte tot zelf kiezen, zelfsturing en ondernemingszin bied je orde en structuur. Een goede en duidelijke klasinrichting en organisatie zijn zeer belangrijk om tot een goede ontwikkeling te komen binnen een  omgeving waar kleuterinitiatief mogelijk is.

Dit aanbod wordt  ook binnen het traject “Kleuterinitiatief” gebracht.

Deel1: Observeren om te leren

Deel 2: Kleuterinitiatief in thema’s, contracten/weekplanning en routines

Deel 3: Kleuterinitiatief in een krachtige leeromgeving – Goed ingerichte basishoeken, ruimte voor inbreng van de kinderen.

Neem contact op voor informatie of een intake