i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

Energizers

Welke naam je ze ook geeft, ze komen goed van pas tijdens het klas houden. Daar spelen we op in tijdens deze workshop.

Het klimaat in de klas is erg bepalend voor de manier waarop je les geeft. Of was het omgekeerd? Het klasklimaat is niet iets wat ons zomaar overkomt. Zowel leerkracht als leerlingen kunnen aan dit klimaat werken. Alleen weten we niet altijd hoe. Deze workshop biedt een waaier aan concrete werkvormen. Zo ga je naar huis met concrete ideeën om te investeren in je klasklimaat. “Dat ga ik morgen in mijn klas doen!” is dan ook een vaak gehoorde reactie na afloop van deze workshop.

Toch is een energizer meer dan zomaar een spelletje in de klas. Tijdens het spel train je vaardigheden. Leerlingen nemen beslissingen, leren creatief denken en gaan om met gevoelens. Energizers bieden jou als leerkracht de kans om deze vaardigheden bij leerlingen te observeren. Wat werkt voor leerlingen, werkt ook vaak voor leerkrachten. Net daarom starten sommige teams hun personeelsvergaderingen met een energizer.

Uit de klaspraktijk horen we dat kinderen deze actieve aanpak sterk weten te waarderen. Iedereen doet mee, elk spel is anders, we lachen veel, … Leerkrachten merken onder andere op dat wrijvingen in hun klas wegebben. Zo win je de tijd die je investeerde in de energizer terug. Conflicten oplossen kost immers meer tijd en (negatieve) energie.

In deze workshop nodigen we je uit om actief mee energizers uit te proberen. Zo beleef je zelf het effect. En het verlaagt de drempel om er straks zelf mee aan de slag te gaan. Net zoals bij de leerlingen heeft iedereen wel het recht om te passen. Om een positief leef – leerklimaat te creëren, is de onderlinge en individuele veiligheid immers essentieel.

Doelstelling

• Je maakt kennis met energizers die helpen bij de ontwikkeling van de Lichamelijke – kinestetische intelligentie.
• Je maakt kennis met energizers die de speelsheid, creativiteit en vrolijkheid bevorderen.
• Je maakt kennis met energizers die je elk moment van de dag kan inzetten als energiegevers, rustbrengers, groepsbouwers, afhankelijk van wat je groep op dat moment nodig heeft.

JOEPIE, WE ZITTEN IN DE KRING

Hoe plezant is het kringmoment in jouw klas? Kan je daar zelf van genieten of is het eerder een stressmoment. Heb je tijd om ‘echt’ te luisteren en te genieten of ben je voortdurend bezig met iedereen ‘stil’ en op zijn plaats te houden?

Waarom doe je een kring? Wat verwacht je van de leerlingen tijdens de kring en hoe zorg je ervoor dat de meeste leerlingen betrokken zijn tijdens het kringmoment?

De kring is een plaats waar we samen komen om het klasleven te organiseren en te bespreken, om terug te blikken en te plannen, om samen te vieren en te genieten, om tot rust te komen, …. kortom het kringmoment is de motor van onze klas.

Doelstellingen

• Inzichten verwerven over interactieve en functionele kringen
• Inzicht verwerven in talige kringen
• Ervaren welke de voorwaarden zijn om tot een goed kringgesprek te komen
• Inzicht verwerven over de organisatie van een kring
• Ervaren hoe je input/activiteiten kan verwerven uit de kring
• Inzicht verwerven over de verschillende soorten kringen

Stimuleren van de ondernemingszin: werken met klas- en miniprojecten

Leerlingen op een gestructureerde manier, zoveel mogelijk betrekken bij het kiezen, plannen, uitwerken en evalueren van een WO thema.

Als leerkracht ben je een echte manager. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie, structuur en het aanbod in je klas.
Leerlingen kunnen actief betrokken worden in het organiseren van het klasleven. Samen het verloop van een WO thema bepalen, samen nadenken over het aanbod en ook de praktische organisatie daarvan, samen regels en grenzen bepalen en echt mogen en leren kiezen.

Je kan kiezen tussen een klassikaal project, een individueel mini project of een project in kleine groepen.

Door middel van 8 fasen en een projectplanning worden leerlingen optimaal betrokken. Deze werking zorgt voor een mooi evenwicht tussen de inbreng van de kinderen en wat je als leerkracht via de ontwikkelingsdoelen moet nastreven.

Door leerlingen in deze processen mee te nemen werk je meer competentie ontwikkelend. Leerlingen worden meegenomen in denkprocessen, het maken van keuzes, het stellen van ‘doelen’, het planmatig werken, etc…. Kortom het bevordert de motivatie, zelfsturing, ondernemingszin en sociale vaardigheden.

Doelstellingen

• Inzicht verwerven in hoe je leerlingen kan betrekken in hun leerproces;
• Inzicht verwerven in hoe je samen met de leerlingen keuzes kan maken, plannen, uitvoeren en evalueren.
• Eigen maken van de 8 fasen.

Het activerende directe instructie model (het ADI model)

Meer actieve en effectieve klaswerking door gedifferentieerde instructie en verwerking.

Dit ADI-model toont hoe je als leerkracht je klasorganisatie anders kan aanpakken. Het geeft meer ademruimte en mogelijkheden om de kinderen die het echt nodig hebben, te ondersteunen.

Vertrekkende vanuit het model, activerende directe instructie (ADI), laten we jullie ervaren hoe je tijdens de verschillende fasen de leerstof actief en gedifferentieerd kan aanpakken door in te zetten op Coöperatieve Leerstrategieën en een gedifferentieerd individueel zelfstandig werk.

Naast de informatie en theorie, is er plaats voor interactie en ervaar je enkele cooperatieve structuren.

Doelstellingen

• Frontaal gegeven lessen, begeleide verwerking en zelfstandige verwerking iets anders aanpakken via het gebruik van het ADI – model. (theorie)
• Ervaren hoe je een gedifferentieerde aanpak kan organiseren door het inzetten op Coöperatieve Leerstrategieën en zelfstandig werk.

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE EN BETERE LEERRESULTATEN – INTRODUCTIE

Het onderwijs doet vooral een beroep op de verbaal-linguïstische en de logisch-mathematische intelligenties. Leerlingen hebben echter diverse intelligentiepatronen. Zo zijn er 8 in totaal. Dus vraag niet “Hoe slim ben je?” maar “Hoe ben je slim?”. Leerlingen leren het best en meest als leraren hun instructies en werkvormen afstemmen op de diversiteit aan intelligenties.

Dr Spencer Kagan heeft na vele contacten met Howard Gardner MI-structuren ontwikkeld die makkelijk inzetbaar zijn in de klas. Deze MI-structuren spreken steeds niet één maar enkele Intelligenties aan.

We presenteren hier een aanpak van meervoudige intelligentie die zich eenvoudig laat inpassen in lessituaties. Daar zijn geen complexe veranderingen in je klas voor nodig. We gaan direct in op intelligentieverschillen binnen de klas zonder veel testwerk en zonder ingewikkeld organiseren.

Doelstellingen

• Op een interactieve wijze kennismaken met de 8 Intelligenties
• Oefenen met een aantal Kagan MI-structuren.

Breinvriendelijk lesgeven – introductie

Word een breinvriendelijke leerkracht.

We hebben een keuze: we kunnen leren met behulp van traditionele methoden of we kunnen inzetten op methodieken die onze hersenen beter aanzetten tot leren.

Wanneer we meer inzicht hebben in de manieren waarop onze hersenen het best leren, kunnen we daar meer op inzetten. Het onderwijs is aangenamer en de leerlingen leren en genieten meer van de les. Goed inspelen op de werking van onze hersenen bevordert het leren en zet meer in op de noden en behoeften van de hedendaagse leerlingen.

Tijdens deze workshop maak je kennis met enkele mogelijkheden die de betrokkenheid en het leervermogen verhogen door in te zetten op enkele essentiële principes en het gebruik van eenvoudige Kagan structuren als onderdeel van een les.

Doelstellingen:
• Breng het wetenschappelijk onderzoek in werking en verhoog de leerresultaten.
• Maak kennis met enkele essentiële principes waardoor je van elke les een breinvriendelijke les kan maken.
• Ervaar Kagan Structuren die aanzetten tot breinvriendelijke lesgeven

Breed evalueren

Je kunt veel evalueren in het onderwijs. We zoeken een goed evenwicht tussen het summatief en formatief evalueren. Tijdens deze sessie zoomen we dieper in op het formatief evaluatiekader. Dit kader is een krachtige manier om samen met de leerlingen hun kennis, vaardigheden en attitudes te evalueren.

Breed evalueren is een complex gegeven. Tijdens deze sessie onderzoeken we enkele mogelijkheden. We gaan na hoe we leerlingen op een actieve manier kunnen betrekken en hoe leerlingen elkaar kunnen evalueren.
We verkennen verschillende mogelijkheden om breder en anders te evalueren. We oefenen ons in het maken van een leerlinggerichte evaluatie aan de hand van enkele leerplandoelen.

Doelstellingen

• Inzicht verwerven in het waarom, wat en hoe van Breed Evalueren.
• Inzicht verwerven in de keuzes die een school kan maken wat het ‘breed evalueren’ betreft.
• Inzicht verwerven in hoe je leerlingen kan betrekken in hun leerproces.
• Doelgerichter en bewuster leren omgaan met diversiteit en evalueren doorheen de hele school.

CO-teaching

Meerdere onderwijsprofessionals werken samen op een gestructureerde wijze en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.

Co-teaching geeft meer mogelijkheden om de effectieve leertijd te verhogen en ruimte te creëren waardoor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Met twee of meer onderwijsprofessionals in de klas kan je sneller extra aandacht en directe feedback geven. Je kan een gedifferentieerde instructie aanbieden en werken met wisselende groeperingsvormen. Leerlingen voelen zich, door de gestructureerde samenwerking tussen álle betrokkenen, meer uitgedaagd en betrokken.

In deze workshop bekijken we de verschillende Co – Teaching modellen. We bekijken de voorwaarden die nodig zijn om deze samenwerking goed te laten verlopen.

Doelstellingen

• Inzicht verwerven in de verschillende Co-Teaching modellen

Kagan coöperatieve leerstrategieën en co-teaching, een mooi huwelijk?

Leerkrachten zoeken steeds naar betere manieren om af te stemmen op de leerbehoeften en betrokkenheid van leerlingen. Een mogelijkheid is meer inzetten op Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en Co–Teaching.

Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bestaan uit didactische leerstructuren die ingezet kunnen worden op alle niveaus binnen het onderwijs en in alle vakken.
Professor Dr Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het Coöperatief Leren gestructureerd te kunnen toepassen met als doel de leerwinst van álle leerlingen te verhogen.

Uniek bij en de sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en een Simultane interactie.

Leerlingen leren op een gestructureerde manier samenwerken in heterogene groepen. Ze discussiëren samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. Het Kagan Coöperatief Leren is een concept en doet beroep op de verwerking van de kennis en informatie, de sociale-, de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.

Co-Teaching sluit hier mooi bij aan. Meerdere onderwijsprofessionals werken samen op een gestructureerde wijze en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.

Inzetten op het Kagan Coöperatief Leren en Co-teaching geeft meer mogelijkheden om de effectieve leertijd te verhogen en ruimte te creëren waardoor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Met twee of meer onderwijsprofessionals in de klas kan je sneller extra aandacht en directe feedback geven. Je kan een gedifferentieerde instructie aanbieden en werken met wisselende groeperingsvormen. Leerlingen voelen zich, door de gestructureerde samenwerking tussen álle betrokkenen, meer uitgedaagd en betrokken.
Kortom de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en Co-Teaching vormen een mooi huwelijk. Het heeft een positief effect op álle leerlingen en leerkrachten.

Tijdens deze opleiding krijg je:

• Inzicht in de basisprincipes en het concept van de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën
• Inzicht in het samenspel van Coöperatieve Leerstrategieën en Co-Teaching
• Je ervaart dit alles met een aantal didactische Kagan structuren

Passie in het onderwijs

Wie is die gepassioneerde leerkracht en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leerkrachten te behouden of te triggeren.

Samen gaan we op zoek naar onze eigen drijfveren – onze passie. Wat drijft ons om gepassioneerd aan de slag te gaan.

We gaan na hoe we de passie in anderen kunnen herkennen onder het motto ‘wie is die gepassioneerde leerkracht?’

Vanuit deze bewustwording bekijken we de voorwaarden en mogelijkheden die de passie op school- en leerkrachtniveau aanwakkeren zodanig dat leerkrachten gepassioneerd willen gaan voor en in het onderwijs.

We bekijken enkele mogelijkheden om de schoolorganisatie aan te pakken die de betrokkenheid, participatie en zo de passie aanwakkeren.

Doestellingen

• Zicht krijgen op de factoren die een belangrijke rol spelen in het “gepassioneerd zijn” voor de onderwijsopdracht.
• Zicht krijgen op hoe een schoolorganisatie de betrokkenheid, participatie en de passie kan aanwakkeren.

UDL – Universal Design for Learning

Creëer een curriculum dat inspeelt op de noden van elke leerling

Door de enorme verschillen tussen leerlingen onderling, is de taak van de leerkracht er niet eenvoudiger op geworden.

UDL biedt een wetenschappelijk onderbouwd kader voor rendabel leren, waarbij een flexibel curriculum gecreëerd wordt voor échte gelijke onderwijskansen.

UDL verkleint barrières, zonder de lat lager te leggen.
De specifieke onderwijsbehoeften, met of zonder diagnose, maken het de leerkracht niet gemakkelijker.

Tijdens deze vorming leer je proactief inspelen op noden, zodat kinderen niet in hokjes moeten geplaatst worden. Verrijk jezelf met tools zodat je stappen kunt zetten naar een inclusiever onderwijs. Wapen jezelf op voorhand als leerkracht zodat je de gevolgen van het M-decreet amper zal voelen in je klas.

Doelstellingen

• Ontdek hoe je leerzorg breed kan aanbieden en hoe je jezelf als leerkracht kan klaarstomen voor het M-decreet, met meer inclusie dus.

Neem contact op voor informatie of een intake