i

Inspirerende workshops

Ervaren lesgevers

Ruim en divers aanbod

Kagan Coöperatief Leren, samen werkend leren op een gestructureerde manier.

 

Jongeren motiveren en betrekken bij de les is soms een hele uitdaging.

Dr Spencer Kagan is de grondlegger van het coöperatief leren dat leidt tot succes.

Het Kagan Coöperatief leren is gebaseerd op GIPS principes waardoor er een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking tot stand komt in zorgvuldig samengestelde heterogene groepen.De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en elkaar aanvullen.

De GIPS principes maken het verschil tussen het gestructureerd coöperatief leren en groepswerk.

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat de gestructureerde vorm van samenwerkend leren de leerwinst aanzienlijk verhoogd bij alle leerlingen.

Kagan Coöperatieve Structuren geven leraren tools voor veel verschillende lessituaties en klassenmanagement. Tijdens de basisopleiding werken we op de vaardigheden om de structuren op het juiste moment, voor het juiste doel in te zetten. Het geeft een krachtige impuls aan de professionele ontwikkeling van de leraar.

Het Kagan Coöperatief Leren is effectief in het basisonderwijs, in alle richtingen, vakken, niveaus van het secundair- en het voortgezet onderwijs.

 

Energizers

Energizers, helpen bij de ontwikkeling van de lichamelijke – kinesthetische intelligentie, de creativiteit, de speelsheid en de vrolijkheid. Ze zijn een ideale vorm om tijdens of tussen de lessen even stoom af te blazen na een intense betrokkenheid en concentratie. Het brengt de nodige zuurstof en glucose terug naar de hersenen waardoor ze weer open kunnen staan voor nieuwe leerstof.

Uit de klaspraktijk horen we dat kinderen deze actieve aanpak sterk weten te waarderen. Iedereen doet mee, elk spel is anders, we lachen veel, we gaan van inspanning naar ontspanning ….

Leerkrachten merken ook als je ze inzet als klasbouwers dat wrijvingen in hun klas wegebben. Zo win je de tijd die je investeerde in de energizers terug. Conflicten oplossen kost immers meer tijd en (negatieve) energie.

Je gaat naar huis met concrete ideeën om te investeren in je klasklimaat. “Dat ga ik morgen in mijn klas doen!” is een vaak gehoorde reactie na afloop van deze workshop.

Wat werkt voor leerlingen, werkt ook vaak voor leerkrachten. Net daarom starten sommige teams hun personeelsvergaderingen met een energizer.

Heel wat leerkrachten ervaren deze sessie ook als een teambouwer.

 

JOEPIE, WE ZITTEN IN DE KRING

 • Inzicht verwerven in 4 cruciale voorwaarden om tot een actieve en betrokken kring te komen.
 • Inzichten ervaren en verwerven over interactieve, functionele en talige kringen bij kinderen.

Hoe plezant is het kringmoment in jouw klas? Kan je daar zelf van genieten of is het eerder een stressmoment? Heb je tijd om ‘echt’ te luisteren en te genieten of ben je voortdurend bezig met iedereen ‘stil’ en op zijn plaats te houden?

Waarom doe je een kring? Wat verwacht je van de kinderen tijdens de kring en hoe zorg je ervoor dat de meeste kinderen betrokken zijn en blijven tijdens het kringmoment? We overlopen vier cruciale voorwaarden om tot een goed kringgesprek te komen:

o   Ik en mezelf = het welbevinden

o   Ik en mijn ongeving = inrichting

o   Ik en de andere = Interactie

o   Wij en het andere = betrokkenheid op de inhoud

De kring is een plaats waar we samen komen om het klasleven te organiseren en te bespreken, om terug te blikken en te plannen, om samen te vieren en te genieten, om tot rust te komen … kortom het kringmoment is de motor van onze klas.

 

Stimuleren van de ondernemingszin: werken met klas- en miniprojecten

Leerlingen op een gestructureerde manier, zoveel mogelijk betrekken bij het kiezen, plannen, uitwerken en evalueren van een WO thema.

Als leerkracht ben je een echte manager. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie, structuur en het aanbod in je klas.
Leerlingen kunnen actief betrokken worden in het organiseren van het klasleven. Samen het verloop van een WO thema bepalen, samen nadenken over het aanbod en ook de praktische organisatie daarvan, samen regels en grenzen bepalen en echt mogen en leren kiezen.

Je kan kiezen tussen een klassikaal project, een individueel mini project of een project in kleine groepen.

Door middel van 8 fasen en een projectplanning worden leerlingen optimaal betrokken. Deze werking zorgt voor een mooi evenwicht tussen de inbreng van de kinderen en wat je als leerkracht via de ontwikkelingsdoelen moet nastreven.

Door leerlingen in deze processen mee te nemen werk je meer competentie ontwikkelend. Leerlingen worden meegenomen in denkprocessen, het maken van keuzes, het stellen van ‘doelen’, het planmatig werken, etc…. Kortom het bevordert de motivatie, zelfsturing, ondernemingszin en sociale vaardigheden.

Doelstellingen

• Inzicht verwerven in hoe je leerlingen kan betrekken in hun leerproces;
• Inzicht verwerven in hoe je samen met de leerlingen keuzes kan maken, plannen, uitvoeren en evalueren.
• Eigen maken van de 8 fasen.

Verhoog het leerrendement door in te zetten op Activerende Instructiemodellen.

Een goede instructie geven lijkt eenvoudig, maar dat is het niet.

Bij het Activerende Directe Instructiemodel en het Expliciete Directe Instructiemodel doorlopen de leerkracht en de leerling samen op een actieve en interactieve manier de stappen in de onderwijsleersituatie.

Vertrekkende vanuit deze instructie modellen laten we jullie ervaren hoe je tijdens de verschillende instructiefasen de leerstof actief en gedifferentieerd kan aanpakken door in te zetten op vormen van formatief evalueren, Coöperatieve Leerstrategieën en zelfstandige werk.

 • Inzicht verwerven in het Activerende Directe Instructiemodel (ADI) en het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI). Ervaren hoe je een gedifferentieerde aanpak kan organiseren door het inzetten op formatief evalueren, coöperatieve leerstrategieën en zelfstandig werk.

MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE EN BETERE LEERRESULTATEN – INTRODUCTIE

Het onderwijs doet vooral een beroep op de verbaal-linguïstische en de logisch-mathematische intelligenties. Leerlingen hebben echter diverse intelligentiepatronen. Zo zijn er 8 in totaal. Dus vraag niet “Hoe slim ben je?” maar “Hoe ben je slim?”. Leerlingen leren het best en meest als leraren hun instructies en werkvormen afstemmen op de diversiteit aan intelligenties.

Dr Spencer Kagan heeft na vele contacten met Howard Gardner MI-structuren ontwikkeld die makkelijk inzetbaar zijn in de klas. Deze MI-structuren spreken steeds niet één maar enkele Intelligenties aan.

We presenteren hier een aanpak van meervoudige intelligentie die zich eenvoudig laat inpassen in lessituaties. Daar zijn geen complexe veranderingen in je klas voor nodig. We gaan direct in op intelligentieverschillen binnen de klas zonder veel testwerk en zonder ingewikkeld organiseren.

Doelstellingen

• Op een interactieve wijze kennismaken met de 8 Intelligenties
• Oefenen met een aantal Kagan MI-structuren.

Word een breinvriendelijke Leerkracht.

We hebben een keuze: we kunnen leren met behulp van traditionele methoden of we kunnen inzetten op methodieken die onze hersenen beter aanzetten tot leren.

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we steeds meer over de structuur en de werking van de hersenen en ons cognitief functioneren. Dr Spencer Kagan (grondlegger van de Coöperatieve Leerstrategieën) heeft de laatste jaren heel wat onderzoek samengebracht en gekoppeld aan breinvriendelijke onderwijsmethoden. Hij heeft het wereldwijd wetenschappelijk hersenonderzoek omgezet in simpele strategieën, tips en tools waardoor het lesgeven meer afgestemd wordt op de manier waarop onze hersenen werken.

Het onderwijs wordt aangenamer en de leerlingen leren en genieten meer van de les. Goed inspelen op de werking van onze hersenen bevordert het leren en zet meer in op de noden en behoeften van de hedendaagse leerlingen.

In 2 workshops worden eenvoudige en tegelijkertijd zeer effectieve manieren voorgelegd en geoefend waarop we onze lessen vorm kunnen geven. Dit alles op basis van wat we weten over de werking van het brein.

Tijdens deze 2 workshops maak je kennis met enkele mogelijkheden die de betrokkenheid en het leervermogen verhogen door in te zetten op enkele essentiële breinprincipes.

De 6 breinprincipes van Dr Spencer Kagan die aan bod komen zijn:

Voeding, Veiligheid, Sociaal, Emotie, Aandacht, Prikkels

We doorlopen telkens een principe met tools, tips, hersenweetjes en Kagan structuren.

 

Een brede blik op evaluatie.

In deze sessie leiden we jullie in de wereld van Breed Evalueren. We bekijken de 6 principes van breed evalueren en doorspekken deze met verschillende concrete mogelijkheden en voorbeelden. Het is een sessie voor al wie op een motiverende, authentieke en gevarieerde manier aan de slag wil met evaluatie.

De wereld verandert voortdurend en daar moeten we op inspelen om onze leerlingen een stevige basis mee te geven. In deze wereld wordt niet enkel kennis verwacht, maar ook heel wat vaardigheden en attitudes.

Door in te zetten op breed evalueren richten we onze aandacht niet alleen op  het product, maar ook op het proces. We nemen leerlingen mee in het evaluatieproces. We kunnen hiervoor kiezen tussen een waaier aan evaluatievormen. In deze sessie bekijken we enkele voorbeelden en werkvormen  die inspirerend kunnen zijn voor je eigen praktijk.

 • Inzicht verwerven in het waarom, het wat en het hoe van Breed Evalueren.
 • Inzicht verwerven in de keuzes die een school kan maken binnen Breed Evalueren.
 • Inzicht verwerven in hoe je leerlingen kan betrekken in hun leerproces.
 • Doelgerichter en bewuster leren omgaan met diversiteit en evalueren doorheen de hele school.

 

 

Co – teaching, samen kunnen we meer dan alleen  ook een online sessie

Meerdere onderwijsprofessionals werken samen op een gestructureerde wijze en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.

Co-teaching geeft meer mogelijkheden om de effectieve leertijd te verhogen en ruimte te creëren waardoor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Met andere woorden, Co-teaching kan de leeromgeving meer inclusief maken.

Met twee of meer onderwijsprofessionals in de klas kan je sneller extra aandacht en directe feedback geven. Je kan een gedifferentieerde instructie aanbieden en werken met wisselende groeperingsvormen en coöperatieve leerstrategieën.

Leerlingen voelen zich, door de gestructureerde samenwerking tussen álle betrokkenen, meer uitgedaagd en betrokken.

In deze workshop bekijken we de verschillende Co–teaching modellen. We bekijken de voorwaarden die nodig zijn om deze samenwerking goed te laten verlopen.

 

De theoretische modellen worden gecombineerd met interactieve werkvormen. De leerkrachten krijgen de kans de link te leggen met eigen klaspraktijk  door met elkaar te praten en te overleggen over de verschillende mogelijkheden binnen de verschillende modellen.

 

 

 

 

Kagan coöperatieve leerstrategieën en co-teaching, een mooi huwelijk?

Leerkrachten zoeken steeds naar betere manieren om af te stemmen op de leerbehoeften en betrokkenheid van leerlingen. Een mogelijkheid is meer inzetten op Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en Co–Teaching.

Kagan Coöperatieve Leerstrategieën bestaan uit didactische leerstructuren die ingezet kunnen worden op alle niveaus binnen het onderwijs en in alle vakken.
Professor Dr Spencer Kagan ontwierp geschikte didactische structuren en creëerde een bijpassend klasmanagement om het Coöperatief Leren gestructureerd te kunnen toepassen met als doel de leerwinst van álle leerlingen te verhogen.

Uniek bij en de sterkte van deze werkwijze is het GIPS-principe. Dit staat voor Gelijke deelname, Individuele aanspreekbaarheid, Positieve wederzijdse afhankelijkheid en een Simultane interactie.

Leerlingen leren op een gestructureerde manier samenwerken in heterogene groepen. Ze discussiëren samen over de leerstof, zoeken samen naar oplossingen, geven elkaar uitleg en vullen elkaar aan. Het Kagan Coöperatief Leren is een concept en doet beroep op de verwerking van de kennis en informatie, de sociale-, de communicatie- en de denkvaardigheden, alsook de groepsdynamische processen.

Co-Teaching sluit hier mooi bij aan. Meerdere onderwijsprofessionals werken samen op een gestructureerde wijze en nemen daarbij gezamenlijk de verantwoordelijkheid op voor goed onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen in de groep.

Inzetten op het Kagan Coöperatief Leren en Co-teaching geeft meer mogelijkheden om de effectieve leertijd te verhogen en ruimte te creëren waardoor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Met twee of meer onderwijsprofessionals in de klas kan je sneller extra aandacht en directe feedback geven. Je kan een gedifferentieerde instructie aanbieden en werken met wisselende groeperingsvormen. Leerlingen voelen zich, door de gestructureerde samenwerking tussen álle betrokkenen, meer uitgedaagd en betrokken.
Kortom de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën en Co-Teaching vormen een mooi huwelijk. Het heeft een positief effect op álle leerlingen en leerkrachten.

Tijdens deze opleiding krijg je:

• Inzicht in de basisprincipes en het concept van de Kagan Coöperatieve Leerstrategieën
• Inzicht in het samenspel van Coöperatieve Leerstrategieën en Co-Teaching
• Je ervaart dit alles met een aantal didactische Kagan structuren

Passie in het onderwijs

Wie is die gepassioneerde leerkracht en hoe kan een school zich organiseren om de passie bij leerkrachten te behouden of te triggeren.

Samen gaan we op zoek naar onze eigen drijfveren – onze passie. Wat drijft ons om gepassioneerd aan de slag te gaan.

We gaan na hoe we de passie in anderen kunnen herkennen onder het motto ‘wie is die gepassioneerde leerkracht?’

Vanuit deze bewustwording bekijken we de voorwaarden en mogelijkheden die de passie op school- en leerkrachtniveau aanwakkeren zodanig dat leerkrachten gepassioneerd willen gaan voor en in het onderwijs.

We bekijken enkele mogelijkheden om de schoolorganisatie aan te pakken die de betrokkenheid, participatie en zo de passie aanwakkeren.

Doestellingen

• Zicht krijgen op de factoren die een belangrijke rol spelen in het “gepassioneerd zijn” voor de onderwijsopdracht.
• Zicht krijgen op hoe een schoolorganisatie de betrokkenheid, participatie en de passie kan aanwakkeren.

 

Spelend bewegen                      Coöperatieve spelvormen

Competitie vervult niet altijd de spontane, onvoorspelbare en vrolijke interactie. Gezond spelen is speels, vindingrijk en niet-competitief.  Spelen is vooral belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van het kind, de tiener, de puber en zelfs de volwassene. 

Het is dus van groot belang om een goede wisselwerking, evenwicht te vinden tussen georganiseerde sporten, competitie, lichaamsontwikkeling en het leuke, ongedwongen, coöperatief spel.

Deze online sessie zorgt voor een gevarieerd aanbod aan sportieve spelen en coöperatieve bewegingsactiviteiten die voor afwisseling kunnen zorgen tijdens de les.

Deze vorming wordt online gegeven  op dinsdag 30 maart 2021  9.00u tot 12.00u

 Inschrijvingscode I21-173 bij Eekhout Academy  Meer info en inschrijven

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Een online workshop

Deze drie uur durende workshop is opgesteld om leraren die reeds de Kagan structuren inzetten de kans te geven dit te blijven doen, conform de Covid-19-maatregelen.

Tijdens deze online workshop bekijken we hoe je de voornaamste Kagan structuren kunt blijven toepassen, rekening houdend met fysieke afstand en een minimum aan uitwisselen van materiaal. We behouden dan ook de sociale nabijheid maar vergroten de fysieke afstand om de leerlingen een veilige maar interactieve leeromgeving aan te bieden.

op woensdag 3 maart 2021 vanb 9.00 tot 12.00 u via Zoom

Inschrijven via de code I21-170 bij Eekhout Academy   Meer info en inschrijven

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

Behoud een hoge betrokkenheid en leerwinst tijdens de online lessen

Deze online workshop geeft je de mogelijkheid om het online lesgeven tot leven te brengen. Je leert hoe je teams, random teams en tweetallen kan vormen om een maximum aan interactie en leren te verwezenlijken.

Leer hoe je Kagan Structuren uit de RondPraat familie, Mix & Ruil en andere, kan aanpassen en inzetten tijdens het online lesgeven met als doel de betrokkenheid en de leerwinst voor alle leerlingen te verhogen.

De online workshop op maandag 1 maart 2021 van 8.30 u tot 12.30u via Zoo

Inschrijven via de code I21-169 bij Eekhout Academy  Meer info en inschrijven

 
What do you want to do ?

New mail

Van Breed Evalueren naar Rapporteren.

Nadat we de 6 principes van breed evalueren doorlopen en bestudeerd hebben zetten we een volgende stap naar het rapporteren van de resultaten.

Communicatie over resultaten, maar ook rapporten moeten afgestemd zijn op de werkwijze in de klaspraktijk en omgekeerd. Dit is geen eenvoudige oefening.

Binnen deze sessie bekijken we eerst de huidige rapporten. We gebruiken hiervoor een kijkwijzer. Vanuit deze bevindingen en de inzichten die we tijdens de vorige sessie gekregen hebben krijgen de deelnemers de kans om even te dromen. Waar willen we als school naartoe? Hoever willen we gaan binnen het breed evalueren en onze rapporten? Welke stappen willen we zetten?

Na deze droomoefening krijgen de deelnemers de kans om in kleinere groepen te snuisteren in verschillende concrete voorbeelden om zo inspiratie voor het eigen rapport op te doen.

Tijdens het afsluitend gesprek delen de verschillende groepen hun indrukken en voorkeuren die ze gezien en besproken hebben. Dit moet een aanzet zijn om later tijdens een teamvergadering bepaalde keuzes te maken.  

 • Inzicht verwerven in de keuzes die een school kan maken bij het rapporteren.
 • Stappen zetten van het huidig rapport naar het toekomstig rapport dat meer geënt is op facetten van het breed evalueren.

   

 

 

Geïntegreerd zelfstandig leren, hoe doe je dat?

Na de Activerende Directe Instructie en het begeleid inoefenen volgt de zelfstandige verwerking van de leerstof. Iedereen is op hetzelfde moment met hetzelfde werk bezig en de leerkracht heeft octopus neigingen om overal hulp te kunnen bieden. Het kan ook anders.

Tijdens deze workshop bekijken we verschillende mogelijkheden om het verwerkingsmoment anders aan te pakken. In het zelfstandig werk zit een ruimer aanbod dat steeds gelinkt is aan leerplandoelen en meer geïntegreerd is in de dagelijkse klaswerking. Er zijn heel wat stappen en mogelijkheden waardoor leerkrachten het zelfstandig werk procesmatig kunnen aanpakken.

De kern van deze workshop biedt antwoorden op volgende vragen: 

Wil je tijd creëren om leerlingen te ondersteunen of uit te dagen?

Wil je beter kunnen differentiëren?

Wil je dat de leerlingen zelf initiatief leren nemen?

Wil je dat leerlingen leren hun zelfstandig werken te plannen ?

Wil je dat leerlingen in tweetallen of viertallen elkaar kunnen ondersteunen?

Wil je de leerlingen meer eigenaarschap geven over hun leerproces?

We bekijken enkele voorbeelden en mogelijkheden tot samenwerking. We gaan hier wat verder dan het meest voorkomend contractwerk.

 

 

Spelend bewegen als tussendoortjes of actief spel met de klas.

Spelen is belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van het kind.

Het is dus van groot belang om een goede wisselwerking, evenwicht te vinden tussen inspanning en ontspanning.

Deze sessie zorgt voor een gevarieerd aanbod aan sportieve spellen, leuke tussendoortjes, energizers en coöperatieve bewegingsactiviteiten die voor afwisseling kunnen zorgen tijdens de lessen en/of ontspanningsmomenten.

De focus ligt op het onderling contact en het samen beleven tijdens het spel of de activiteit. Een goed klasklimaat en groepsdynamiek creëren een veilige en uitnodigende leeromgeving. Daarnaast trainen de leerlingen  een aantal belangrijke vaardigheden. Naast de sociale vaardigheden leren ze beslissingen nemen, creatief denken en leren omgaan met verschillende emoties. 

 • Je maakt kennis met energizers en coöperatieve spelen die de speelsheid, creativiteit en vrolijkheid bevorderen.
 • Je maakt kennis met enkele spelen coöperatieve spelen die zowel in als buiten de klas gespeeld kunnen worden.

We zetten in op het samen spelen en samenwerken om zo bij te dragen aan het realiseren van een gezamenlijk doel.

 

 

Spelend bewegen specifiek voor LO leerkrachten

Doelgroep: Vanaf 3de kleuterklas tot eind lager onderwijs

Deze sessie zorgt voor een gevarieerd aanbod aan sportieve spellen en coöperatieve bewegingsactiviteiten die voor afwisseling kunnen zorgen tijdens de les. De focus ligt op het onderling contact en het samen beleven tijdens het spel of de activiteit.

Het zijn korte en lange ‘energie en lach opwekkende’ activiteiten in verschillende vormen die geschikt zijn voor een groep kinderen en leerlingen.

Ze brengen

 • Basisvaardigheden beheersen om samen een bewegingsspel te spelen.
 • Samenwerken met anderen om zo bij te dragen aan een gezamenlijk doel.
 • Bewust sociale rollen opnemen die zowel het individuele als het groepsbelang ten goeden komen.
 • Zorg dragen voor elkaar.

Neem contact op voor informatie of een intake